Karta Dużej Gdańskiej Rodziny

Karta Dużej Rodziny wydawana jest w ramach Programu „Duża Gdańska Rodzina”

Komu przysługuje Karta Dużej Gdańskiej Rodziny

Karta Dużej Gdańskiej Rodziny, zwana dalej „Kartą” wydawana jest w ramach Programu „Duża Gdańska Rodzina” rodzinom wielodzietnym, w rozumieniu uchwały Nr LIII/1543/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Gdańska Programu „Duża Gdańska Rodzina” na lata 2010 – 2015, zmienionej uchwałą Nr XIV/387/15 z dnia 24 września 2015.
Przez rodzinę wielodzietną należy rozumieć rodzinę, zamieszkującą na terenie miasta Gdańska, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica lub rodzic (rodzice) zastępczy lub osoba (osoby) prowadząca rodzinny dom dziecka mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

 1. w wieku do ukończenia 18 roku życia,
 2. wieku do ukończenia 26 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje,
 3. w wieku do ukończenia 26 roku życia w przypadku dzieci legitymujących się ważnym orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

Karta Dużej Gdańskiej Rodziny przyznawana jest wyłącznie rodzinom zamieszkującym w Gdańsku. Kartę otrzyma każdy członek w rodzinie, której na podstawie wniosku zostanie ona przyznana.

Jakie uprawnienia daje Karta Dużej Gdańskiej Rodziny

Zgodnie z w/w uchwałą, Karta Dużej Gdańskiej Rodziny uprawnia do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską organizowaną przez Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku.

UWAGA!

 1. Karta nie upoważnia do bezpłatnych przejazdów w Szybkiej Kolei Miejskiej, Przewozach Regionalnych, w pojazdach MZK Wejherowo oraz ZKM Gdynia na obszarze Gdyni i Sopotu.
 2. Do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską organizowaną przez Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku nie upoważnia OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY

WAŻNE! Posiadacz Karty jest zobowiązany okazać ją podczas kontroli biletowej.
W przypadku nieposiadania Karty podczas kontroli lub gdy Karta jest nieważna tj. nieczytelna, kontroler ma prawo wystawić wezwanie do zapłaty za jazdę bez ważnego dokumentu uprawniającego do bezpłatnego przejazdu. Wezwanie może zostać anulowane po przedstawieniu w biurze firmy kontrolującej w terminie 7 dni od otrzymania wezwania ważnej Karty i opłaceniu opłaty manipulacyjnej za anulowanie.

Katalog ulg i zwolnień na Kartę Dużej Gdańskiej Rodziny.

Uwaga! Ze względu na konieczność uniknięcia zgromadzeń wejścia do ZOO na Kartę "Duża Gdańska Rodzina" na razie nie są honorowane.

Co zrobić, aby otrzymać Kartę Dużej Gdańskiej Rodziny

Należy złożyć wypełniony i podpisany wniosek w Punkcie Obsługi Klienta Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku:

 • Punkt Obsługi Klienta nr 2 przy ul. Wyspiańskiego 9 A – dawny sklep meblowy Heban (Wrzeszcz)
 • Punkt Reklamacji w siedzibie ZTM przy ul. Na Stoku 49 (Gdańsk)
 • Punkt Obsługi Klienta nr 4 przy ul. Świętokrzyska 15 (na pętli tramwajowej Łostowice – Świętokrzyska)

Druki wniosku dostępne są w Punktach Obsługi Klienta ZTM oraz można je pobrać drogą elektroniczną ze strony ZTM Gdańsk i Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku

Do wypełnionego i podpisanego wniosku należy:

 • dołączyć podpisane zdjęcia (max. format 4,5x 6,5 cm)
 • opłacić kaucję w wysokości 10 zł za każdą kartę

Przy składaniu wniosku należy okazać do wglądu oryginalne dokumenty potwierdzające stanowienie rodziny wielodzietnej tj:

 1. w przypadku rodziców/rodzica lub opiekunów dowód tożsamości ze zdjęciem
 2. w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość i akt małżeństwa
 3. w przypadku dzieci w wieku szkolnym aktualna legitymacja szkolna
 4. w przypadku dzieci w wieku do 6 lat akt urodzenia
 5. w przypadku studentów do 26 roku życia legitymacja studencka
 6. w przypadku dzieci niepełnosprawnych w wieku do 26 roku życia – ważne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 7. w przypadku rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka postanowienie sądu o umieszczeniu w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka i zaświadczenie z MOPR potwierdzające fakt przebywania w rodzinie.

W przypadku różnych nazwisk dziecka i rodzica wymagane jest okazanie do wglądu oryginału aktu urodzenia. Pracownik ZTM Gdańsk kwituje przyjęcie wniosku i kaucji na odcinku wniosku, który otrzymuje wnioskodawca. Odcinek ten jest podstawą do odebrania Kart przez wnioskodawcę.

Kiedy można odebrać Kartę Dużej Gdańskiej Rodziny

Wniosek o wydanie karty rozpatrywany jest w ciągu miesiąca od dnia jego złożenia wraz z załącznikami.

Co zrobić w przypadku utraty lub zniszczenia karty

Właściciel Karty lub przedstawiciel ustawowy (rodzic, opiekun) jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Zarząd Transportu Miejskiego wraz z prośbą o wydanie wtórnika Karty. Karta zagubiona zostanie zablokowana, a wtórnik Karty zostanie wydawany po opłaceniu kaucji w wysokości, tak jak za nową Kartę.

Wniosek o wydanie lub przedłużenie Karty Dużej Rodziny (266.27 KB)

Prosimy o drukowanie wniosku na jednej kartce!

Przedłużenie Karty Dużej Gdańskiej Rodziny

Zapoznaj się z regulaminem wydawania i korzystania z Karty!

Uwaga! Od 24.09.2015r. obowiązują nowe zasady przyznawania i przedłużania Kart Dużej Gdańskiej Rodziny.

 1. Przypominamy posiadaczom Kart Dużych Gdańskich Rodzin o konieczności przedłużenia ważności ulg i zwolnień na kolejny rok. Można to zrobić już od października.
 2. W celu przedłużenia ważności należy przyjść wraz z Kartami oraz dokumentami tożsamości rodziców lub opiekunów prawnych oraz aktualnymi legitymacjami szkolnymi i studenckimi, do jednego z Punktów Obsługi Klienta ZTM:
  • Punkt Obsługi Klienta nr 2 przy ul. Wyspiańskiego 9 A – dawny sklep meblowy Heban we Wrzeszczu;
  • Punkt Obsługi Klienta nr 4 przy ul. Świętokrzyska 15 (pętla tramwajowa Łostowice – Świętokrzyska);
  • Punkt Reklamacyjny w siedzibie Zarządu Transportu Miejskiego przy ul. Na Stoku 49 w Gdańsku
  oraz wypełnić wniosek o przedłużenie Kart Dużej Gdańskiej Rodziny. W przypadku dopisania do wniosku nowego członka rodziny konieczne jest przedstawienie jego dokumentów takich jak przy składaniu wniosku.
 3. Rozpatrywane będą wnioski tylko z kompletem wymaganych i ważnych na kolejny rok dokumentów. Jeżeli w załączonych do wniosku o przedłużenie Karty dokumentach występować będą różnice w danych osobowych lub adresowych, Zarząd Transportu Miejskiego może, w celu weryfikacji danych, przedłużyć okres rozpatrzenia wniosku do jednego miesiąca.
 4. Po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku na Karty zostanie naklejony hologram z nadrukowanym kolejnym rokiem ważności oraz elektronicznie zostanie zapisywana informacja o przedłużeniu ważności uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami gminnego transportu zbiorowego na liniach organizowanych przez Miasto Gdańsk na kolejny rok.
 5. Jeśli co najmniej jedna z Kart okaże się nieczytelna lub zgubiona wnioskodawca musi złożyć wniosek o przedłużenie wszystkich Kart w siedzibie Zarządu, gdzie jednocześnie po uprzednim opłaceniu kaucji otrzyma wtórnik karty nieczytelnej lub zagubionej (konieczne jest posiadanie zdjęcia lub obecność użytkownika Karty).

Informacja dla firm i instytucji chcących przystąpić do programu

Zapraszamy firmy, instytucje i inne podmioty gospodarcze do uczestnictwa w Programie „Duża Gdańska Rodzina”. Państwa aktywność w powyższym zakresie pomoże spełniać rodzinne marzenia i niejednokrotnie sprawi, że na ustach dzieci pojawi się uśmiech. Kreowanie polityki prorodzinnej oraz współtworzenie miasta przyjaznego rodzinom wielodzietnym to bezcenna działalność na rzecz społeczności lokalnej, na rzecz mieszkańców Gdańska.

Aby przystąpić do Programu należy wypełnić wstępną deklarację przystąpienia do programu (61 KB)  i przesłać pocztą do Urzędu Miejskiego w Gdańsku Wydział Rozwoju Społecznego, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: alicja.gierzynska@gdansk.gda.pl