Tramwaje:  [  2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12    ]   Autobusy:  [  T8   100   106   107   108   110   111   112   113   115   116   117   118   122   123   124   126   127   129   130   131   132   136   138   139   143   148   149   154   155   156   157   158   162   164   166   167   168   169   171   174   175   178   179   184   186   188   189   195   199   200   205   207   210   212   213   227   232   249   255   256   258   262   267   268   269   283   295   512   574    ]  
Nocne autobusy:  [  N1   N2   N3   N4   N5   N6   N8   N9   N11   N12   N13    ]  
Zezwolenia

Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku informuje, że zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 21 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, podmioty prowadzące działalność w zakresie regularnego przewozu osób w krajowym transporcie drogowym, mogą ją nadal wykonywać na podstawie posiadanych uprawnień, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2017 r.

Zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, których termin ważności upływa w dniu 31 grudnia 2016 r., wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2017 r.

Przypominamy, że przewoźnicy wykonujący regularne oraz regularne specjalne przewozy osób w krajowym transporcie drogowym mają obowiązek przekazać odpowiedniemu organowi informacje o liczbie i sposobie załatwienia skarg i reklamacji składanych przez pasażerów w związku z realizacją usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego oraz informacje o liczbie i wysokości przyznanych odszkodowań. Powyższy obowiązek wynika z art. 48 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011, nr 5, poz. 13), w terminie do 31 marca każdego roku.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy przypominamy, że od dnia 01 stycznia 2013 r. aktualizacji rozkładu jazdy w transporcie drogowym
w przypadku planowanego wprowadzenia zmian dokonuje się od:

- dnia 01 marca albo

- najbliższej niedzieli po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych w publicznych szkołach i placówkach artystycznych, albo

- dnia 01 października, albo

- drugiej niedzieli grudnia.

W przypadku gdy przewoźnik nie planuje wprowadzenia zmian w rozkładzie jazdy, ma on obowiązek przekazać aktualny (niezmieniony) rozkład jazdy do najbliższej niedzieli po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.


Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku informuje, że zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym rozdz. 3 art. 18 przewozy regularne osób wymagają zezwolenia odpowiedniego organu. Na terenie miasta Gdańska właściwym organem, wydającym zezwolenia z ramienia Prezydenta Miasta Gdańska jest Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku.

Wnioski o zezwolenie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych można składać w siedzibie Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku przy ulicy Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk w sekretariacie (pok. 112), nr tel. 58 309-13-23 wewn. 120.

Zezwolenie wydaje się na czas ograniczony, nie dłuższy niż 5 lat. W chwili obecnej zezwolenia są wystawiane na okres nie dłuższy niż do 31.12.2016 zgodnie z art. 79 § 2 Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16.12.2010 ( Dz. U. 2011 Nr 5 poz. 13). Od 01.01.2017 r. przewóz osób w zakresie publicznego transportu zbiorowego niebędący przewozem o charakterze użyteczności publicznej będzie wykonywany po dokonaniu przez przedsiębiorcę zgłoszenia o zamiarze wykonywania takiego transportu do organizatora i wydaniu przez organizatora POTWIERDZENIA zgłoszenia przewozu. Zgłoszenia o zamiarze wykonywania przewozu można dokonywać od 01.07.2016 r.

Przedsiębiorca, który posiada zezwolenie, jest obowiązany zgłaszać na piśmie organowi udzielającemu zezwolenia wszelkie zmiany danych nie później niż 14 dni od ich powstania.

Jeżeli zmiany obejmują dane zawarte w zezwoleniu lub rozkładzie jazdy, przedsiębiorca jest zobowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia.PODSTAWA PRAWNA – WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH ZWIĄZANYCH ZE SPRAWĄ

Ustawy:

• ustawa z dnia 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym
(tj. Dz. U. 2011 Nr 5, poz. 13 z późn. zm.);
• ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
(tj. Dz. U. z 2013, poz. 1414 z późn. zm.);

• ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(tj. Dz. U. z 2012, poz. 1137 z późn. zm.);
• ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów
środkami publicznego transportu zbiorowego
(tj. Dz. U. z 2012, poz. 1138, z późn. zm.);
• ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tj. Dz. U. z 2013, poz. 260 z późn. zm.);
• ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe
(tj. Dz. U. z 2012, poz. 1173 z późn. zm.);
• ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(tj. Dz. U. z 2013, poz. 267 z późn. zm.).

Akty wykonawcze:

• rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy
(Dz. U. z 2012, poz. 451);

• rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie kontroli przewozu drogowego
(Dz. U. z 2013, poz. 1064);
• rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności
administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za
egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych
(Dz. U. z 2013, poz. 916);
• rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie
zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonanie transportu
drogowego oraz wypisów z tych dokumentów
(Dz. U. z 2013, poz. 713);
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie
stawek opłat uiszczanych przez przewoźników drogowych za czynności
związane z opracowaniem analizy sytuacji rynkowej w zakresie krajowego
regularnego przewozu osób (Dz. U. 2003 Nr 232, poz. 2331) – uchylony
ustawą z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla
obywateli i przedsiębiorców
(Dz. U. 2011 Nr 106 poz. 622) z dnia 01.07.2011r.;
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie zakresu
danych i informacji, które przewoźnik drogowy jest obowiązany przekazywać
na żądanie właściwego organu udzielającego licencji lub zezwolenia
(Dz. U. 2002 Nr 117, poz. 1010).

Dokumenty do pobrania:

Przewozy regularne - publiczny przewóz osób i ich bagażu w określonych
odstępach czasu i określonymi trasami
wniosek zezwolenie regularne.doc,
wniosek zmiana zezwolenia regularnego.doc
Wzór rozkładu jazdy
Przewozy regularne specjalne - niepubliczny przewóz regularny określonej
grupy osób, z wyłączeniem innych osób
wniosek zezwolenie specjalne.doc,
wniosek zmiana zezwolenia specjalnego.doc,
Rozkład jazdy na przystanki autobusowe.
Wykaz pojazdów, przeznaczonych do wykonywania przewozów
na linii regularnej
.

Oświadczenie dot. ilości skarg i odszkodowań
Aktualizacja rozkładu jazdy
Wniosek o wydanie decyzji o odstępstwie

 
Strona główna

Dyrekcja i kierownicy

RODO

Ceny biletów

  Punkty sprzedaży
  Automaty biletowe
Tramwaj wodny

Karta Miejska

Gdańska
    Karta Dużej Rodziny


Ogólnopolska
     Karta Dużej Rodziny


Legitymacja studencka

Kontrola biletowa

Niepełnosprawni

Zezwolenia

Przetargi

Praca

Informacja dla pasażera

Otwarte dane ZTM

Linki

O ZTM

Kontakt

Skargi i wnioski

Reklamacje

strona bip
obrazek karta miejska
Gdańskie Centrum Kontaktu

telefoniczny

telefoniczny

BO_2018

PIT_2018