Tramwaje:  [  2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12    ]   Autobusy:  [  T8   T9   100   106   107   108   110   111   112   113   115   116   117   118   120   122   123   124   126   127   129   130   131   132   136   138   139   143   148   149   154   155   156   157   158   162   164   166   167   168   169   171   174   175   178   179   184   186   188   189   195   199   200   205   207   210   212   213   227   232   249   255   256   258   262   267   268   269   283   295   512   574   911    ]  
Nocne autobusy:  [  N1   N2   N3   N4   N5   N6   N8   N9   N11   N12   N13    ]  
Zezwolenia

Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku informuje, że zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, podmioty prowadzące działalność w zakresie regularnego przewozu osób w krajowym transporcie drogowym, mogą ją nadal wykonywać na podstawie posiadanych uprawnień, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019 r.

Zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, których termin ważności upływa w dniu 31 grudnia 2018 r., wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2019 r.

Przypominamy, że przewoźnicy wykonujący regularne oraz regularne specjalne przewozy osób w krajowym transporcie drogowym mają obowiązek przekazać odpowiedniemu organowi informacje o liczbie i sposobie załatwienia skarg i reklamacji składanych przez pasażerów w związku z realizacją usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego oraz informacje o liczbie i wysokości przyznanych odszkodowań. Powyższy obowiązek wynika z art. 48 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2018 poz. 2016), w terminie do 31 marca każdego roku.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy przypominamy, że od dnia 01 stycznia 2013 r. aktualizacji rozkładu jazdy w transporcie drogowym w przypadku planowanego wprowadzenia zmian dokonuje się od:

- dnia 01 marca albo

- najbliższej niedzieli po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych w publicznych szkołach i placówkach artystycznych, albo

- dnia 01 października, albo

- drugiej niedzieli grudnia.

W przypadku gdy przewoźnik nie planuje wprowadzenia zmian w rozkładzie jazdy, ma on obowiązek przekazać aktualny (niezmieniony) rozkład jazdy do najbliższej niedzieli po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku informuje, że zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym rozdz. 3 art. 18 przewozy regularne osób wymagają zezwolenia odpowiedniego organu. Na terenie miasta Gdańska właściwym organem, wydającym zezwolenia z ramienia Prezydenta Miasta Gdańska jest Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku.

Wnioski o zezwolenie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych można składać w siedzibie Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku przy ulicy Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk w sekretariacie (pok. 112), nr tel. 58 309-13-23 wewn. 120.

Zezwolenie wydaje się na czas ograniczony, nie dłuższy niż 5 lat. W chwili obecnej zezwolenia są wystawiane na okres nie dłuższy niż do 31.12.2019. zgodnie z art. 78 § 2 Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16.12.2010 ( Dz. U. 2018 poz. 2016). Od 01.01.2017 r. przewóz osób w zakresie publicznego transportu zbiorowego niebędący przewozem o charakterze użyteczności publicznej będzie wykonywany po dokonaniu przez przedsiębiorcę zgłoszenia o zamiarze wykonywania takiego transportu do organizatora i wydaniu przez organizatora POTWIERDZENIA zgłoszenia przewozu.

Przedsiębiorca, który posiada zezwolenie, jest obowiązany zgłaszać na piśmie organowi udzielającemu zezwolenia wszelkie zmiany danych nie później niż 14 dni od ich powstania. 

Jeżeli zmiany obejmują dane zawarte w zezwoleniu lub rozkładzie jazdy, przedsiębiorca jest zobowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia. 

PODSTAWA PRAWNA – WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH ZWIĄZANYCH ZE SPRAWĄ

Ustawy:

 • Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010 r.
  (tj. Dz. U. 2018, poz. 2016,2435 z późn. zm.);
 • Ustawa o publicznym transporcie drogowym z dnia 6 wrześnie 2001 r.
  (tj. Dz. U. 2019, poz. 58,60,125 z późn. zm.);
 • Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 z dnia 9 listopada 2018
  (tj. Dz. U. 2018, poz. 2435 z późn. zm.);
 • Ustawa: „Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerwca 1997 r.
  (tj. Dz. U. 2018, poz. 1990 z późn. zm.);
 • Ustawa o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego z dnia 20 czerwca 1992 r.       
  (tj. Dz. U. 2018, poz. 295 z późn. zm.);
 • Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r.
  (tj. Dz. U. 2018, poz. 2068 z późn. zm.);
 • Ustawa: „Prawo przewozowe” z dnia 15 listopada 1984 r.
  (tj. Dz. U. 2017, poz. 1983 z późn. zm.);
 • Ustawa: „Kodeks postepowania administracyjnego” z dnia 14 czerwca 1960 r.           
  (tj. Dz. U. 2018, poz. 2096 z późn. zm.);

Akty wykonawcze:

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy
(Dz. U. z 2018, poz. 202);
• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie kontroli przewozu drogowego
(Dz. U. z 2013, poz. 1064);
• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności
administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za
egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych
(Dz. U. z 2013, poz. 916);
• Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego oraz wzorów tych dokumentów
(Dz. U. z 2018, poz. 383);
• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie
zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów
(Dz. U. z 2018, poz. 1584);
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie stawek opłat uiszczanych przez przewoźników drogowych za czynności związane z opracowaniem analizy sytuacji rynkowej w zakresie krajowego regularnego przewozu osób (Dz. U. 2003 Nr 232, poz. 2331) – uchylony ustawą z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców
(Dz. U. 2011 Nr 106 poz. 622) z dnia 01.07.2011r.;
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie zakresu danych i informacji, które przewoźnik drogowy jest obowiązany przekazywać na żądanie właściwego organu udzielającego licencji lub zezwolenia
(Dz. U. 2002 Nr 117, poz. 1010).


Dokumenty do pobrania:
Przewozy regularne - publiczny przewóz osób i ich bagażu w określonych
odstępach czasu i określonymi trasami
wniosek zezwolenie regularne.doc,
wniosek zmiana zezwolenia regularnego.doc
• Wzór rozkładu jazdy
Przewozy regularne specjalne - niepubliczny przewóz regularny określonej
grupy osób, z wyłączeniem innych osób
wniosek zezwolenie specjalne.doc,
wniosek zmiana zezwolenia specjalnego.doc,
Rozkład jazdy na przystanki autobusowe.
Wykaz pojazdów, przeznaczonych do wykonywania przewozów
na linii regularnej
.

• Oświadczenie dot. ilości skarg i odszkodowań
• Aktualizacja rozkładu jazdy
• Wniosek o wydanie decyzji o odstępstwie

 
Strona główna

Dyrekcja i kierownicy

RODO

Ceny biletów

  Punkty sprzedaży
  Automaty biletowe
Tramwaj wodny

Karta Miejska

Gdańska
    Karta Dużej Rodziny


Ogólnopolska
     Karta Dużej Rodziny


Legitymacja studencka

Kontrola biletowa

Niepełnosprawni

Zezwolenia

Przetargi

Praca

Informacja dla pasażera

Otwarte dane ZTM

Linki

O ZTM

Kontakt

Skargi i wnioski

Reklamacje

strona bip

strona miasta gdańska


Gdańskie Centrum Kontaktu

telefoniczny