Co powinna zawierać reklamacja?

  • datę sporządzenia reklamacji;
  • imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedziby) przewoźnika;
  • imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedziby) uprawnionego albo podróżnego;
  • załączoną kopię dokumentu dotyczącego zawarcia umowy przewozu;
  • uzasadnienie reklamacji;
  • podpis uprawnionego lub podróżnego – w przypadku reklamacji wnoszonej w formie pisemnej;
  • oryginał lub kserokopia wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 13 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (Dz. U. Nr 38, poz. 266) na podstawie art. 79 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1983.)