Deklaracja dostępności strony internetowej Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku

Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony internetowej Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Wybrane treści mogą być niezgodne z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1, w takim zakresie jak:

 • Postrzegalność (m.in. brak dostępności części mediów zmiennych w czasie, częściowy brak alternatywy w postaci tekstu, brak części ułatwień w percepcji treści),
 • Funkcjonalność (m.in. nie na wszystkich stronach występuje pełna dostępność z klawiatury, pełnej dostępności sposobów wprowadzania danych),
 • Przewidywalność (m.in. niepełna jednolitość nawigacji i identyfikacji). Część dokumentów PDF, Word, Excel, PowerPoint nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących.

Wyłączenia

 • Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy. Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Przemysław Nowak, Andrzej Organiak.
 • E-mail: ztm-dl-informatyka@gdansk.gda.pl
 • Telefon: 58 520 57 69 lub 58 520 57 77

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor ZTM w Gdańsku
 • Adres: ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk
 • E-mail: ztm@gdansk.gda.pl
 • Telefon: +48 58 520 57 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

POK4
Budynek jest parterowy i znajduje się blisko przystanku komunikacji miejskiej. W ramach przestrzeni parkingowej obiektu są miejsca dla osób z niepełnosprawnością. Drzwi wejściowe do budynku są jednoskrzydłowe i nie otwierają się samoistnie. Wejście do budynku zapewnia bezpieczną, wolną od przeszkód przestrzeń manewrową dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Ciąg komunikacyjny jest wolny od przeszkód, posiada równomierne oświetlenie oraz oznakowanie informacyjne i BHP. W budynku nie ma toalet dostosowanych dla osób z niepełnosprawnością. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

POK1
Budynek jest wielokondygnacyjny, ale POK1 znajduje się na parterze trzypoziomowego centrum handlowego. Budynek znajduje się blisko przystanku komunikacji miejskiej. W ramach przestrzeni parkingowej obiektu są miejsca dla osób z niepełnosprawnością. Wejście do budynku jak i do POK1 zapewnia bezpieczną przestrzeń manewrową dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. POK1 posiada stanowisko przystosowane do obsługi osób na wózku inwalidzkim. Klamki drzwi są umieszczone na wysokości dostępnej dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Do budynku nie prowadzą schody. Ciąg komunikacyjny jest wolny od przeszkód, posiada równomierne oświetlenie oraz oznakowane informacyjne i BHP. W budynku są toalety dostosowane dla osób z niepełnosprawnością. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Siedziba główna
Budynek jest czteropiętrowy, przy czym sekretariat znajduje się na I piętrze. Budynek znajduje się blisko przystanku komunikacji miejskiej. W ramach przestrzeni parkingowej obiektu nie ma miejsc dla osób z niepełnosprawnością. Drzwi wejściowe do budynku są dwuskrzydłowe i nie otwierają się samoistnie. Wejście do budynku nie zapewnia bezpiecznej przestrzeni manewrowej dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Klamka drzwi jest umieszczona na wysokości dostępnej dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Do budynku prowadzą schody i nie jest dostępna pochylnia ani podnośnik, a w budynku nie ma windy. Wzdłuż całego biegu schodów jest poręcz, która nie została wyposażona w nakładkę oznaczoną punktowym pismem Braille’a informującą o biegu schodów. Ciąg komunikacyjny jest wolny od przeszkód oraz posiada równomierne oświetlenie. W budynku, na parterze jest toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnością. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.


Pobierz raport o stanie zapewniania dostępności - stan na dzień 01.01.2021 r.