Zezwolenia

Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku informuje, że zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 9.11.2018 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, podmioty prowadzące działalność w zakresie regularnego przewozu osób w krajowym transporcie drogowym, mogą ją nadal wykonywać na podstawie posiadanych uprawnień, jednak nie dłużej niż do dnia 31.12.2025 r.

Zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, których termin ważności upływa w dniu 31.12.2023 r., wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność do dnia 31.12.2025 r.

Przypominamy, że przewoźnicy wykonujący regularne oraz regularne specjalne przewozy osób w krajowym transporcie drogowym mają obowiązek przekazać odpowiedniemu organowi informacje o liczbie i sposobie załatwienia skarg i reklamacji składanych przez pasażerów w związku z realizacją usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego oraz informacje o liczbie i wysokości przyznanych odszkodowań. Powyższy obowiązek wynika z art. 48 ustawy z dnia 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2019 poz. 2475), w terminie do 31 marca każdego roku.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy przypominamy, że od dnia 01 stycznia 2013 r. aktualizacji rozkładu jazdy w transporcie drogowym w przypadku planowanego wprowadzenia zmian dokonuje się od:

 • dnia 01 marca albo
 • najbliższej niedzieli po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych w publicznych szkołach i placówkach artystycznych, albo
 • dnia 01 października, albo
 • drugiej niedzieli grudnia.

W przypadku gdy przewoźnik nie planuje wprowadzenia zmian w rozkładzie jazdy, ma on obowiązek przekazać aktualny (niezmieniony) rozkład jazdy do najbliższej niedzieli po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku informuje, że zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym rozdz. 3 art. 18 przewozy regularne osób wymagają zezwolenia odpowiedniego organu. Na terenie miasta Gdańska właściwym organem, wydającym zezwolenia z ramienia Prezydenta Miasta Gdańska jest Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku.

Wnioski o zezwolenie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych można składać w siedzibie Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku przy ulicy Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk w sekretariacie (pok. 112), nr tel. 58 520 57 00.

Zezwolenie wydaje się na czas ograniczony, nie dłuższy niż 5 lat. W chwili obecnej zezwolenia są wystawiane na okres nie dłuższy niż do 31.12.2025. zgodnie z art. 78 § 2 Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16.12.2010 (Dz. U. 2023 poz. 2778). Od 01.01.2017 r. przewóz osób w zakresie publicznego transportu zbiorowego niebędący przewozem o charakterze użyteczności publicznej będzie wykonywany po dokonaniu przez przedsiębiorcę zgłoszenia o zamiarze wykonywania takiego transportu do organizatora i wydaniu przez organizatora POTWIERDZENIA zgłoszenia przewozu.

Przedsiębiorca, który posiada zezwolenie, jest obowiązany zgłaszać na piśmie organowi udzielającemu zezwolenia wszelkie zmiany danych nie później niż 14 dni od ich powstania. 

Jeżeli zmiany obejmują dane zawarte w zezwoleniu lub rozkładzie jazdy, przedsiębiorca jest zobowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia. 

 

PODSTAWA PRAWNA – WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH ZWIĄZANYCH ZE SPRAWĄ

Ustawy:

 • Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010 r.
  (tj. Dz. U. 2023, poz. 2778 z późn. zm.);
 • Ustawa o publicznym transporcie drogowym z dnia 6 wrześnie 2001 r.
  (tj. Dz. U. 2022, poz. 2201 z późn. zm.);
 • Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 z dnia 18 stycznia 2024 r.
  (tj. Dz. U. 2024, poz. 122 z późn. zm.);
 • Ustawa: „Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerwca 1997 r.
  (tj. Dz. U. 2023, poz. 1047 z późn. zm.);
 • Ustawa o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego z dnia 20 czerwca 1992 r.       
  (tj. Dz. U. 2024, poz. 380 z późn. zm.);
 • Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r.
  (tj. Dz. U. 2024, poz. 320 z późn. zm.);
 • Ustawa: „Prawo przewozowe” z dnia 15 listopada 1984 r.
  (tj. Dz. U. 2020, poz. 8 z późn. zm.);
 • Ustawa: „Kodeks postepowania administracyjnego” z dnia 14 czerwca 1960 r.
  (tj. Dz. U. 2024, poz. 572 z późn. zm.);

Akty wykonawcze:

 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy
  (Dz. U. z 2018, poz. 202);
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie kontroli przewozu drogowego
  (Dz. U. z 2023, poz. 370);
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych
  (Dz. U. z 2021, poz. 1220);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego oraz wzoru tego dokumentu
  (Dz. U. z 2024, poz. 468);
 • Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie
  zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów
  (Dz. U. z 2023, poz. 2643);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie stawek opłat uiszczanych przez przewoźników drogowych za czynności związane z opracowaniem analizy sytuacji rynkowej w zakresie krajowego regularnego przewozu osób (Dz. U. 2003 Nr 232, poz. 2331) – uchylony ustawą z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców
  (Dz. U. 2011 Nr 106 poz. 622) z dnia 01.07.2011r.;
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie zakresu danych i informacji, które przewoźnik drogowy jest obowiązany przekazywać na żądanie właściwego organu udzielającego licencji lub zezwolenia (Dz. U. 2002 Nr 117, poz. 1010) - uchylony ustawą z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców (Dz.U. 2013 poz. 567)

Dokumenty do pobrania:

Przewozy regularne - publiczny przewóz osób i ich bagażu w określonych odstępach czasu i określonymi trasami

Przewozy regularne specjalne - niepubliczny przewóz regularny określonej