Reklamacje

Zasady składania reklamacji w Zarządzie Transportu Miejskiego w Gdańsku określa Zarządzenie nr 13/2018 Dyrektora ZTM w Gdańsku z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu postępowania reklamacyjnego prowadzonego przez Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku oraz Zarządzenie zmieniające:

W celu złożenia reklamacji z tytułu nałożonej opłaty dodatkowej za jazdę bez ważnego biletu bądź z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przewozu zaleca się skorzystanie z załączonych poniżej wzorów:

Wypełnione druki reklamacji można składać:

  • osobiście lub listownie na adres: ZTM w Gdańsku, ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk;
    - na e-mail: ztm@gdansk.gda.pl 

Uwaga! W Punktach Obsługi Klienta można składać wyłącznie reklamacje dotyczące kart miejskich.