Reklamacje

Zasady składania reklamacji w Zarządzie Transportu Miejskiego w Gdańsku określa Zarządzenie nr 13/2018 Dyrektora ZTM w Gdańsku z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu postępowania reklamacyjnego prowadzonego przez Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku oraz Zarządzenie zmieniające:

W celu złożenia reklamacji z tytułu nałożonej opłaty dodatkowej za jazdę bez ważnego biletu bądź  z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przewozu zaleca się skorzystanie z załączonych poniżej wzorów:

Reklamacje można składać:

- osobiście lub listownie  na adres:  ZTM w Gdańsku, ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk;
- na e-maila: ztm@gdansk.gda.pl