Reklamacje

Zasady składania reklamacji w Zarządzie Transportu Miejskiego w Gdańsku określa Zarządzenie nr 13/2018 Dyrektora ZTM w Gdańsku z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu postępowania reklamacyjnego prowadzonego przez Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku oraz Zarządzenie zmieniające:

W celu złożenia reklamacji z tytułu nałożonej opłaty dodatkowej za jazdę bez ważnego biletu bądź  z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przewozu zaleca się skorzystanie z załączonych poniżej wzorów: