Reklamacje

Zasady składania reklamacji w Zarządzie Transportu Miejskiego w Gdańsku określa Zarządzenie nr 4/2024 Dyrektora ZTM w Gdańsku z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie ustalenia Regulaminu postępowania reklamacyjnego prowadzonego przez Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku:

W celu złożenia reklamacji z tytułu nałożonej opłaty dodatkowej za jazdę bez ważnego biletu bądź z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przewozu zaleca się skorzystanie z formularzy przesyłanych po wypełnieniu automatycznie do ZTM w Gdańsku:

lub z wzorów do wydrukowania, wypełnienia i przesłania do ZTM w Gdańsku:

Wypełnione druki reklamacji można składać:

1. Elektronicznie

2. Pisemnie przesyłką pocztową za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481), zwanej dalej „Prawem pocztowym”, na adres: ZTM w Gdańsku, ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk.

Uwaga! W Punktach Obsługi Klienta można składać wyłącznie reklamacje dotyczące kart miejskich.