Co zrobić, aby opłatę dodatkową rozłożyć na raty, umorzyć, odroczyć termin płatności

Wnioski o rozłożenie na raty, umorzenie lub odroczenie płatności należy składać w siedzibie ZTM w Gdańsku przy ul. Na Stoku 49 (sekretariat na I piętrze) lub wysłać pocztą na wskazany wyżej adres.
Zasadność wniosku może nastąpić w trybie określonym w Uchwale nr XLVIII/1430/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 22 lutego 2018r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasta Gdańska i jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg.
We wniosku należy podać z ilu osób składa się gospodarstwo domowe, na ile rat ma być rozłożona należność (maksymalnie 30 rat) oraz dołączyć następujące dokumenty:

  • zaświadczenia o dochodach wszystkich osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe
  • zaświadczenie o bezrobociu wystawione przez Urzędu Pracy, jeśli wnioskodawca jest osobą bezrobotną
  • roczną deklarację w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych – PIT, potwierdzoną przez Urząd Skarbowy (lub zaświadczenie z US, że wnioskodawca nie rozliczał się)
  • oświadczenie o posiadanym majątku sporządzone zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do ww. uchwały
  • inne dokumenty, potwierdzające niemożność wywiązania się z zobowiązań (np. zaświadczenia lekarskie)
  • oświadczenie o uznaniu długu