Opłaty dodatkowe

Opłaty dodatkowe obowiązujące od 3 kwietnia 2023 r.

III. Opłaty dodatkowe za: cena [zł]

Płatne w
ciągu 7 dni

Płatne w
terminie późniejszym

przejazd bez biletu lub bez ważnego biletu

210,00

300,00

przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego prawo do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego

168,00

240,00

przewóz rzeczy wyłączonych z przewozu, albo zwierząt lub   rzeczy dopuszczonych do przewozu na warunkach szczegółowych – bez zachowania tych warunków

84,00

120,00

zatrzymanie lub zmianę trasy

900,00

IV. Opłaty manipulacyjne w przypadku: cena [zł]

wykazania w terminie 7 dni od nałożenia opłaty dodatkowej faktu zgłoszenia utraty biletu okresowego w postaci karty elektronicznej i przedstawienia potwierdzenia uiszczenia opłaty za przejazdy za ten okres na podstawie elektronicznej karty biletu okresowego imiennego

30,00 zł

przedłożenia w siedzibie organu uprawnionego do przeprowadzania kontroli biletowej, w terminie 7 dni od nałożenia opłaty dodatkowej ważnego imiennego biletu okresowego , tj. karty elektronicznej doładowanej przed kontrolą biletową ważnym biletem okresowym lub aplikacji mobilnej z zapisanym ważnym biletem okresowym zakupionym przed kontrolą

30,00 zł

przedłożenia w siedzibie organu uprawnionego do przeprowadzania kontroli biletowej, w terminie 7 dni od nałożenia opłaty dodatkowej potwierdzenia zakupu biletu poprzez aplikację telefoniczną zarejestrowaną na osobę posługującą się nią podczas kontroli

30,00 zł

przedłożenia w siedzibie organu uprawnionego do przeprowadzania kontroli biletowej, w terminie 7 dni od nałożenia opłaty dodatkowej dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego wraz z odpowiednim dokumentem tożsamości jeżeli nie został okazany w trakcie kontroli

24,00 zł