Informacja dotycząca RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (dalej: RODO) Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku (dalej: ZTM w Gdańsku) informuje, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZTM w Gdańsku, 80-874 Gdańsk, ul. Na Stoku 49;
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  –  e-mail: ztm-dl-iod@gdansk.gda.pl, tel. 58 520-57-38;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
  1. w celu realizacji ustawowych zadań urzędu, tj. na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g RODO, ustawy z dn. 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dn. 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych oraz innych przepisów ustawowych, Statutu Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Gdańska Nr XXXV/1076/05 z dnia 17 lutego 2005 roku zmienionej Uchwałą Rady Miasta Gdańska Nr XVIII/440/07 z dnia 20 lutego 2007 roku oraz innych uchwał Rady Miasta Gdańska i zarządzeń Prezydenta Miasta Gdańska;
  2. na podstawie Pani/Pana zgody, w przypadkach, kiedy udzielenie takiej zgody jest wymagane, tj. na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  3. w związku z prowadzeniem postępowań administracyjnych dotyczących przewozu osób w ramach transportu zbiorowego, tj. na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e RODO, w przypadkach, kiedy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, w związku z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy z dn. 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy świadczące usługi informatyczne na rzecz ZTM w Gdańsku, operatorzy transportu zbiorowego i przewoźnicy, firmy prowadzące na zlecenie ZTM w Gdańsku sprzedaż biletów, kontrolę biletów i związane z tym sprawy windykacyjne i reklamacyjne oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. sądy, policja);
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną ZTM w Gdańsku;
 • posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • ZTM w Gdańsku nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich ; nie planuje również wykorzystać Pani/Pana danych do profilowania i automatycznego podejmowania decyzji;
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem, uchwałami Rady Miasta Gdańska i zarządzeniami Prezydenta Miasta Gdańska  jest obligatoryjne lub/i niezbędnie do załatwienia Pani/Pana sprawy; w pozostałych przypadkach jest dobrowolne.

W razie pytań związanych z przekazanymi powyżej informacjami zachęcamy do kontaktu z Arkadiuszem Dymowskim, Inspektorem Ochrony Danych w Zarządzie Transportu Miejskiego w Gdańsku, e-mail: ztm-dl-iod@gdansk.gda.pl, tel. 58 520-57-38.