Tramwaje »  [ 2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   ]    Autobusy »  [ T8   T9   100   106   107   108   110   111   112   113   115   116   117   118   120   122   123   124   126   127   129   130   131   132   136   138   139   143   148   149   154   155   156   157   158   162   164   166   167   168   169   171   174   175   178   179   184   186   188   189   195   199   200   205   207   210   212   213   227   232   249   255   256   258   262   267   268   269   283   295   512   574   911   ]    Nocne autobusy »  [ N1   N2   N3   N4   N5   N6   N8   N9   N11   N12   N13   ]   

Do przetwarzania maszynowego rozkłady publikowane sš w dwóch formatach:

 1. archiwum GTFS w ramach Otwartych Danych na platformie miejskiej CKAN: link do zasobu; zalecamy korzystanie z tego źródła
 2. wykorzystywany na stronie ZTM w Gdańsku. Jego opis znajduje się poniżej:

  Rozkłady są dostępne pod adresem WWW: http://www.ztm.gda.pl/rozklady/pobierz_rozklady.php. Opis danych znajduje się poniżej (dostępny również w formacie PDF)

  1. Opis ogólny.
   Nazwa archiwum zip z rozkładami zawiera datę i godzinę wygenerowania archiwum. Jednocześnie jest to data, która jest brana pod uwagę podczas procesu filtrowania rozkładów jazdy w nim zawartych: znajdują się tu tylko rozkłady obowiązujące na dzień generowania lub takie, które zaczną obowiązywać po tej dacie. W archiwum znajdują się dwa rodzaje danych - rozkłady dla poszczególnych linii (umieszczone w katalogach) oraz plik "tabela.csv" zawierający dodatkowe informacje o rozkładach.
  2. Zawartość katalogu z rozkładami.
   Każdy katalog zawiera rozkład jazdy dla linii obowiązujący dla jednego przedziału czasowego, tzn. jeśli dla linii 212 w dniu jutrzejszym ma nastąpić zmiana rozkładu, w archiwum znajdą się dwa katalogi z rozkładem jazdy przeznaczonym dla niej: obecnie obowiązującym, obowiązującym od jutra.
   Nazwa katalogu jest tworzona według schematu: <oznaczenie linii>_<data w formacie yyyymmdd, najczęściej początku obowiązywania, ale nie zawsze>[_<numer, jeśli dla danej daty wgrano więcej niż jeden rozkład>], np. 512_20140203, 232_20131219_2.
   W katalogu znajdują się pliki, których nazwa jest zdefiniowana następująco: <nazwa katalogu><kategoria><kierunek>.csv, gdzie:
   • nazwa katalogu - została omówiona wyżej
   • kierunek - cyfra 1 lub 2 (ogólnie "w tą" i "z powrotem")
   • kategoria - zostanie omówiona poniżej.
   Pliki przechowują wartości oddzielone średnikami i dzielą się na 3 kategorie:
   • warianty - zawierają definicję wariantów, które są wykorzystywane w rozkładzie danej linii dla danego kierunku; format pliku jest następujący: pierwszy wiersz zawiera oznaczenie linii, nazwy stałych kolumn, jeden lub więcej symboli oznaczających warianty (X0,X1,itp.) ; symbol (00:00-23:59) nie niesie żadnej informacji. Poczynając od drugiego wiersza kolumny zawierają następujące dane:
    • liczbę porządkową
    • flagi występujące po przecinku; aktualnie w polu tym mogą wystąpić następujące wartości: B, N, I, H, cyfra, P(numer słupka), K, K0, S; są one wykorzystywane jako dodatkowe źródło danych do zmiany zachowania na stronie internetowej. Dla potencjalnego użytkownika największą wartość może mieć flaga P, która jako parametr niesie numer słupka.
    • nazwa gminy (zawsze ZTM)
    • nazwa przystanku z informacją czy jest na żądanie
    • w kolejnych kolumnach podany w minutach czas przejazdu od przystanku w pierwszym poprzednim niepustym wierszu do przystanku w aktualnym wierszu. Jeśli dla danego wariantu pole jest puste oznacza to, że rozpatrywany wariant nie zawiera danego przystanku
    Warianty mogą różnić się między sobą zarówno przebiegiem (czyli numerami słupków wchodzących w ich skład) jak również różnymi czasami przejazdów pomiędzy słupkami.
   • kursy - zawierają czasy odjazdu z pierwszego przystanku w podanym wariancie oraz informację o rodzaju dnia, w którym odjazdy obowiązują. Plik składa się z sekcji, z których każda rozpoczyna się nagłówkiem zawierającym następujące kolumny: liczbę 99, typ dnia, kolor z palety RGB w zapisie heksadecymalnym. Każda taka sekcja zawiera godziny rozpoczęcia kursów dla typu dnia, którego nazwa wymieniona jest w nagłówku. Poszczególne kolumny w sekcji zawierają następujące dane:
    • czas rozpoczęcia kursu
    • realizowany wariant - symbol musi być zgodny z odpowiednim wariantem z pliku zawierającego definicję wariantów
    • jeśli kurs jest realizowany pojazdem niskopodłogowym w trzeciej kolumnie pojawi się litera "N"; w innym przypadku pole jest puste.
   • opisy - plik zawiera dopiski stosowane na stronie internetowej, najczęściej wykorzystywane do oznaczenia kursów realizowanych po wariantach, których przebieg różni się od przebiegu wariantu głównego; w poszczególnych kolumnach plik zawiera następujące informacje:
    • identyfikator wariantu - symbol musi być zgodny z odpowiednim identyfikatorem wariantu z pliku zawierającego definicję wariantów;
    • liczba porządkowa numeru słupka (w pliku z definicją wariantów), od którego opis ma zacząć obowiązywać;
    • liczba porządkowa numeru słupka (w pliku z definicją wariantów), na którym obowiązywanie opisu ma się zakończyć;
    • symbol literowy dopiska (stosowany np. przy wyświetlaniu danej godziny na stronie internetowej);
    • pełen opis dopiska
   W przypadku, gdy dla żadnego wariantu dopisek nie jest wymagany, plik może być pusty.
  3. Plik tabela.csv
   Zawiera dodatkowe informacje o rozkładach, jak czas obowiązywania czy nazwa przewoźnika wykonującego zadania przewozowe na danej linii.
   Plik ma format csv, gdzie wartości poprzedzielane są znakiem "|". Struktura pliku wygląda następująco:
   • nazwa katalogu z rozkładem, o którym napisano w punkcie 2. Wartość ta identyfikuje jednocześnie rozkład jazdy, którego wiersz dotyczy;
   • nazwa linii;
   • informacja o rodzaju środka transportu (autobus, tramwaj, autobus nocny, tramwaj nocny, tramwaj wodny);
   • sformatowany przy pomocy kodu HTML i CSS opis trasy przejazdu pojazdów realizujących zadania przewozowe linii;
   • data rozpoczęcia obowiązywania rozkładu;
   • data zakończenia obowiązywania rozkładu. Pole puste oznacza nieokreśloną datę zakończenia obowiązywania;
   • informacja o tym, czy wszystkie kursy linii są wykonywane pojazdami niskopodłogowymi (wartość "1") czy nie ("0");
   • następne dwie kolumny zawierają sformatowane przy pomocy kodu HTML i CSS uwagi do rozkładu;
   • ostatnia kolumna zawiera informację o przewoźniku (lub przewoźnikach) realizującym kursy danej linii.

Wszelkie uwagi do udostępnionego zbioru prosimy przesyłać na adres: