Konsultacje społeczne projektu „Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych dla Gminy Miasta Gdańska”

Autor: Zygmunt Gołąb
Dodano: 03.11.2021 r.
Od czwartku 04.11.2021 r. do czwartku 25.11.2021 r. trwać będą konsultacje społeczne projektu „Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych dla Gminy Miasta Gdańska”.
Autobus Man
Autobus Man
GAiT

Obowiązek przygotowania takiej analizy nakłada na gminę liczącą co najmniej 50 000 mieszkańców ustawa z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Opracowanie analizy ma na celu stwierdzenie czy wprowadzenie do eksploatacji pojazdów zeroemisyjnych będzie wiązało się z uzyskaniem korzyści społeczno-ekonomicznych czy z ich brakiem.

Zgodnie z zapisami ustawy, od 1 stycznia 2028 r. Gmina Miasta Gdańska będzie mogła świadczyć lub zlecać świadczenie usług przewozowych firmom przy założeniu, że udział autobusów zeroemisyjnych w ich flocie wynosi co najmniej 30%. Niemniej jednak ustawa obliguje do osiągnięcia udziału pojazdów zeroemisyjnych stopniowo:

  • 5% od 1 stycznia 2021 r.;
  • 10% od 1 stycznia 2023 r.;
  • 20% od 1 stycznia 2025 r.

Obowiązek ten dotyczy Gminy Miasta Gdańska, chyba że analiza społeczno-ekonomiczna wskaże na brak korzyści wynikających z takiego rozwiązania.

Opracowanie pierwszej „Analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych” Gmina Miasta Gdańska zleciła w 2018 r. Z dokumentu wynikało, że zakup i eksploatacja taboru elektrycznego lub zasilanego wodorem, nie są opłacalne ze społeczno-ekonomicznego punktu widzenia. Tym samym Gmina Miasta Gdańska nie była zobligowana do osiągnięcia pierwszego wymaganego ustawą progu dotyczącego udziału autobusów zeroemisyjnych. Jeżeli wyniki nowej analizy ponownie nie wykażą korzyści z tytułu eksploatacji takich pojazdów, Gmina Miasta Gdańska będzie zwolniona z wymogu osiągnięcia wskazanych w ustawie o elektromobilności minimalnych udziałów autobusów zeroemisyjnych we flocie.

Konsultacje umożliwią mieszkańcom Miasta Gdańska zgłaszanie uwag i wniosków do treści projektu powyższego dokumentu. Będą prowadzone w formie papierowej lub elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego (załącznik do Zarządzenia). Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są mieszkańcy Gdańska.

Uwagi i wnioski do projektu Analizy kosztów i korzyści mogą być wnoszone w następujący sposób:

1) elektronicznie: wypełniony formularz konsultacyjny w wersji nieedytowalnej (plik zapisany w formacie .pdf lub .jpg) trzeba przesłać na adres e-mail: ztm-dl-akk-konsultacje@gdansk.gda.pl z dopiskiem „Konsultacje społeczne dot. Analizy kosztów i korzyści wykorzystania autobusów zeroemisyjnych”;

2) papierowo: wypełniony formularz należy wysłać na adres: Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku, ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk (obowiązuje data wysłania) lub złożyć bezpośrednio w sekretariacie ZTM (pokój nr 112 w godz. od 07.00 do 15.00),

3) ustnie do protokołu: w sekretariacie ZTM w Gdańsku.

Projekt analizy oraz formularz konsultacyjny będą dostępne od pierwszego dnia konsultacji (04.11.2021 r.) na stronach internetowych: bip.gdansk.pl, gdansk.pl i ztm.gda.pl. Zostaną też wyłożone w siedzibie Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Na Stoku 49, pokój nr 411 w godzinach pracy jednostki, w czasie trwania konsultacji (od poniedziałku do piątku od godz. 07:00 do 15:00 od 04.11 do 25.11.2021 r.).  

Informacje o udziale mieszkańców w konsultacjach oraz o tym w jakim zakresie zostały uwzględnione ich uwagi i wnioski będą ujęte w uzasadnieniu ostatecznej wersji dokumentu.

Projekt „Analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych dla Gminy Miasta Gdańska” oraz formularz konsultacyjny dostępne są w załącznikach.

Załączniki:

Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych dla Gminy Miasta Gdańska (1.2 MB)

Formularz konsultacyjny (23.99 KB)

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gdańska, dotyczących projektu „Analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych dla Gminy Miasta Gdańska (1.7 MB)